ADHD

Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) anses vara en utvecklingsstörning, huvudsakligen av neurologisk karaktär, som påverkar cirka 5% av världens befolkning. Det är en störning, och inte en sjukdom, som visar sig i barndomen och behålls genom en persons hela livslängd, även om problemen tycks vara mindre allvarliga senare i livet. Förmodligen för att man lär sig att ”leva med det” och undvika de situationerna som är mest problematiska.

Störningen kännetecknas av ett bestående mönster av ouppmärksamhet och/eller hyperaktivitet, såväl som glömska, dålig impulskontroll eller impulsivitet och distraktion för vilken ingen medicinsk behandling finns tillgänglig. Störningen verkar vara mycket ärftlig, ibland med bidrag från trauma eller exponering for gifter/droger. Metoder för behandling involverar vanligtvis en kombination av mediciner, beteendemodifikationer, förändringar i livsstil och rådgivning. Symptomen på ADHD är inte lika avvikande från normalt beteenden som för andra kroniska psykiska störningar. Ändå har ADHD ofta visat sig vara funktionsnedsättande, och många fall av ogynnsam livsutveckling är associerade med ADHD.

ADHD är en svår diagnos att ställa där många informanter (föräldrar, lärare, skolsjuksköterska, …) svarar genom frågeformulär eller gör en egen bedömning. Ibland kompletteras beslutsunderlaget med objektiva test som CPT (Continuous Performance Test) och ibland görs även en uppskattning av motorisk aktivitet. Det tar tid och orsakar ofta långa väntetider för att komma till en första bedömning.

De huvudsakliga tre kärn-symptomen på ADHD är som nämnts ouppmärksamhet, impulsivitet och motorisk hyperaktivitet.
Opatus CPTA mäter dessa tre enheter, men är inte ett rent ADHD-test. Vi mäter objektivt hur mycket du förflyttar mobilen under testet; hur många fel du gör och vilka; hur konsekvent responsen är och den totala reaktionstiden.

Vi lämnar det till klinikern att bestämma hur dessa enheter kan vara viktiga att kvantifiera för att hjälpa en viss patient bättre.